• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Satoru Tsubota
QUAN NIỆM SAI LỆCH
632
Tiến sı̃ Daniel Kripke thuộc trường San Diego trực thuộc...