• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Satoru Tsubota
QUAN NIỆM SAI LỆCH
129
Tiến sı̃ Daniel Kripke thuộc trường San Diego trực thuộc Đại học California, đơn vị tiến hành nghiên cứu thı́...