Từ khóa: sinh tử
QUÁN TRÓI, MỞ (TRIỀN GIẢI)
123
Giả sử nói có trói buộc và giải thoát, vậy nên quan sát xem...