• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Pháp Sư Ấn Thuận
LUẬN TRUNG QUÁN
83
Đã đi không có đi Chưa đi cũng không có đi Lìa đã đi chưa đi Lúc đi không có đi
QUÁN BẢN TẾ
81
Có thuyết cho rằng: Vô thỉ là nói không có nguyên thỉ. Nhưng  cũng có thuyết nói: Vô thỉ chính là hữu thỉ, nhân vì...