• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Pháp Sư Ấn Thuận
LUẬN TRUNG QUÁN
202
Đã đi không có đi Chưa đi cũng không có đi Lìa đã đi...
QUÁN BẢN TẾ
233
Có thuyết cho rằng: Vô thỉ là nói không có nguyên thỉ. Nhưng ...