• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Pháp Sư Ấn Thuận
QUÁN NIẾT BÀN
227
Niết bàn dữ thế gian Vô hữu thiểu phân biệt. Thế gian dữ...
QUÁN TRÓI, MỞ (TRIỀN GIẢI)
268
Giả sử nói có trói buộc và giải thoát, vậy nên quan sát xem...
LUẬN TRUNG QUÁN
1,945
Đã đi không có đi Chưa đi cũng không có đi Lìa đã đi...
QUÁN BẢN TẾ
938
Có thuyết cho rằng: Vô thỉ là nói không có nguyên thỉ. Nhưng ...