• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Sogyal Rinpoche
THIỆN TÂM
111
Niềm tin vào tái sinh cho ta thấy có một thứ công bằng tối hậu hay thiện tính trong vũ trụ. Chính thiện tính ấy mà...
HÒA NHẬP THIỀN VỚI HÀNH ĐỘNG
160
Rồi sau thời thiền định, điều quan trọng là đừng đầu hàng cái khuynh hướng củng cố lối nhận thức của ta đối...
NHỮNG HỨA HẸN CỦA GIÁC NGỘ
113
Sự giác ngộ, như tôi đã nói, là có thực, và bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng có thể, nếu được huấn luyện đúng...