• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Lai Quả
THANH KHIẾT - THIỀN SƯ LAI QUẢ
232
 Người tham thiền trước nhất cần phải ba nghiệp thanh tịnh, kế đến tu hành đúng như Pháp. Nếu không kiểm điểm...