• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Lai Quả
THANH KHIẾT - THIỀN SƯ LAI QUẢ
473
 Người tham thiền trước nhất cần phải ba nghiệp thanh tịnh,...