• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Phổ Chiếu
CHÁNH TÍN CHƠN TÂM KINH HOA NGHIÊM
200
Hỏi: Chữ tín của Giáo môn (Kinh) và chữ tín của Tổ môn...
DIỆU THỂ CỦA CHƠN TÂM
855
Ngài Khuê Phong nói: “Tâm ấy rỗng rang mà thuần diệu, rực rỡ...