Tác giả: Thiền Sư Phổ Chiếu

ĐỊNH HUỆ ĐỒNG TU - CHƠN TÂM TRỰC THUYẾT – THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU

định huệ đồng tu - chơn tâm trực thuyết – thiền sư phổ chiếu

Người liễu đạt đối với nghĩa định huệ đồng tu, không rơi vào dụng công, nguyên tự nó vô vi, lại không một đặc biệt thời tiết nào. Khi thấy sắc nghe tiếng chỉ có vậy. Khi mặc áo ăn cơm chỉ có vậy. Khi đi ỉa đi đái chỉ có...

CHÁNH TÍN CHƠN TÂM KINH HOA NGHIÊM - CHƠN TÂM TRỰC THUYẾT – THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU (1158-1210)

chánh tín chơn tâm kinh hoa nghiêm - chơn tâm trực thuyết – thiền sư phổ chiếu (1158-1210)

Hỏi: Chữ tín của Giáo môn (Kinh) và chữ tín của Tổ môn (Thiền) có gì sai khác? Đáp: Có nhiều loại sai khác nhau: Giáo môn khiến người, trời tin ở nhơn quả. Như có người thích phước lạc, tin thập thiện là diệu nhơn, cõi người cõi...

DIỆU THỂ CỦA CHƠN TÂM - CHƠN TÂM TRỰC THUYẾT - THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU

diệu thể của chơn tâm - chơn tâm trực thuyết - thiền sư phổ chiếu

Ngài Khuê Phong nói: “Tâm ấy rỗng rang mà thuần diệu, rực rỡ mà mầu sáng, chẳng đến chẳng đi, thông suốt cả ba mé, chẳng phải trong ngoài, suốt khắp mười phương. Chẳng sanh chẳng diệt, bốn núi nào có thể hại. Lìa tánh lìa...