• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Phổ Chiếu
DIỆU THỂ CỦA CHƠN TÂM
411
Ngài Khuê Phong nói: “Tâm ấy rỗng rang mà thuần diệu, rực rỡ...