• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Phổ Chiếu
DIỆU THỂ CỦA CHƠN TÂM
185
Ngài Khuê Phong nói: “Tâm ấy rỗng rang mà thuần diệu, rực rỡ mà mầu sáng, chẳng đến chẳng đi, thông suốt cả ba...