• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền sư Tuệ Hải
CHÚNG SANH CHỊU TỘI CÓ PHẬT TÁNH CHĂNG
536
- Nói Phật với Pháp, là Phật có trước hay Pháp có trước ?...
MÔN ĐỐN NGỘ LẤY GÌ LÀM TÔNG
464
Môn đốn ngộ này lấy gì làm Tông (chủ)? Lấy gì làm Chỉ...