Tác giả: Bồ Tát Long Thọ

GIẢI THÍCH: NHƯ THỊ, NGÃ VĂN, NHẤT THỜI - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ TẬP I

giải thích: như thị, ngã văn, nhất thời - luận đại trí độ tập i

Nếu người mà trong tâm có đức tin thanh tịnh, thì người ấy có thể vào được Phật pháp. Nếu không có tin thì người ấy không thể vào được Phật pháp. Không có tin thì nói việc ấy không "như vậy", ấy là tướng của bất tin....

BỐN TÂM VÔ LƯỢNG – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

bốn tâm vô lượng – đại trí độ luận

Hết thảy chúng sanh đều sợ khổ mà tham vui; sân là nhân duyên của khổ, từ là nhân duyên của vui. Chúng sanh nghe được Từ tam muội này có công năng trừ khổ, có công năng cho vui, nên nhất tâm siêng tinh tấn, thực hành Tam muội ấy. Do...

ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỦA PHẬT – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

đại từ đại bi của phật – đại trí độ luận

Lại nữa, tiểu từ chỉ có tâm nghĩ đến chúng sanh vui mà không có vui thật sự, tiểu bi là thấy chúng sanh bị thân khổ tâm khổ, thương xót mà thôi, chứ không cứu thoát được. Đại từ là nghĩ làm cho chúng sanh được vui và cũng cho vui...

QUÁN NHÂN DUYÊN - BỒ TÁT LONG THỌ - LUẬN TRUNG QUÁN PHÁP SƯ ẤN-THUẬN

quán nhân duyên - bồ tát long thọ - luận trung quán pháp sư ấn-thuận

Sự sinh khởi và tồn tại của tất cả pháp đều dựa vào nhân duyên, đây là nghĩa căn bản của Phật pháp, do đó trước tiên là quán sát nhân duyên, xem nhân duyên sinh khởi tất cả pháp như thế nào.