• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Bồ Tát Long Thọ
GIẢI THÍCH: NHƯ THỊ, NGÃ VĂN, NHẤT THỜI
764
Nếu người mà trong tâm có đức tin thanh tịnh, thì người ấy...
BỐN TÂM VÔ LƯỢNG – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN
1,239
Hết thảy chúng sanh đều sợ khổ mà tham vui; sân là nhân duyên...
ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỦA PHẬT – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN
1,112
Lại nữa, tiểu từ chỉ có tâm nghĩ đến chúng sanh vui mà không...
QUÁN NHÂN DUYÊN
1,751
Sự sinh khởi và tồn tại của tất cả pháp đều dựa vào nhân...