• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Bồ Tát Long Thọ
BỐN TÂM VÔ LƯỢNG – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN
271
Hết thảy chúng sanh đều sợ khổ mà tham vui; sân là nhân duyên...
ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỦA PHẬT – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN
256
Lại nữa, tiểu từ chỉ có tâm nghĩ đến chúng sanh vui mà không...
QUÁN NHÂN DUYÊN
702
Sự sinh khởi và tồn tại của tất cả pháp đều dựa vào nhân...