• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Bồ Tát Long Thọ
BỐN TÂM VÔ LƯỢNG – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN
123
Hết thảy chúng sanh đều sợ khổ mà tham vui; sân là nhân duyên của khổ, từ là nhân duyên của vui. Chúng sanh nghe...
ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỦA PHẬT – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN
91
Lại nữa, tiểu từ chỉ có tâm nghĩ đến chúng sanh vui mà không có vui thật sự, tiểu bi là thấy chúng sanh bị thân...
QUÁN NHÂN DUYÊN
318
Sự sinh khởi và tồn tại của tất cả pháp đều dựa vào nhân duyên, đây là nghĩa căn bản của Phật pháp, do đó...