• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Bồ Tát Long Thọ
BỐN TÂM VÔ LƯỢNG – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN
1,541
Hết thảy chúng sanh đều sợ khổ mà tham vui; sân là nhân duyên...
ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỦA PHẬT – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN
1,514
Lại nữa, tiểu từ chỉ có tâm nghĩ đến chúng sanh vui mà không...
QUÁN NHÂN DUYÊN - BỒ TÁT LONG THỌ - LUẬN TRUNG QUÁN PHÁP SƯ ẤN-THUẬN
2,717
Sự sinh khởi và tồn tại của tất cả pháp đều dựa vào nhân...