Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki

Ý NGHĨA CỦA CHỨNG NGỘ Ở THIỀN - THIỀN LUẬN – DAISETZ TEITARO SUZUKI

ý nghĩa của chứng ngộ ở thiền - thiền luận – daisetz teitaro suzuki

Yến quốc sư khi còn là một học tăng qua nhiều năm học hỏi với Tuyết Phong. Một hôm, Tuyết Phong biết cơ duyên của ngài đã chín mùi, liền nắm chặt ngài và hỏi cộc lốc: “Cái gì đây?”. Yến như vừa chợt tỉnh cơn mê và được...

NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH KINH NGHIỆM THIỀN - THIỀN LUẬN – DAISETZ TEITARO SUZUKI

những yếu tố quyết định kinh nghiệm thiền - thiền luận – daisetz teitaro suzuki

Từ những điển hình trên đây, được lựa chọn tùy hứng trong buổi đầu lịch sử của Thiền tông Trung Hoa, tôi. muốn nhận xét những sự kiện chính yếu sau đây về kinh nghiệm Thiền: 1) có một trang bị trí năng căn bản để làm chín...

THUỜNG ĐỀ BỒ TÁT (Sadàparudita) - THIỀN LUẬN –QUYỂN TRUNG

thuờng đề bồ tát (sadàparudita) - thiền luận –quyển trung

“Tất cả các Pháp đều như mộng, hư vọng. Nhưng vì phàm ngu không nhận biết, nên sinh tham đắm những sắc thân, danh tự, ngôn ngữ, chương cú; những kẻ ấy tưởng rằng các Đức Phật có đến, có đi, không biết thật tướng của các...

SỰ HUYỀN DIỆU CỦA NIỆM PHẬT VÀ XƯNG DANH - THIỀN LUẬN – DAISETZ TEITARO SUZUKI

sự huyền diệu của niệm phật và xưng danh - thiền luận – daisetz teitaro suzuki

Người ta có hiểu ngay rằng không tín thì không thể có vãng sinh, nhưng xưng danh để làm gì? Để muốn hiểu lẽ huyền diệu này, vốn là trí tuệ siêu việt của hết thảy chư Phật, thì phải thâm nhập tận những vùng sâu thẳm của tự...

TRUYỆN KÝ NHỮNG KINH NGHIỆM THIỀN - THIỀN LUẬN – DAISETZ TEITARO SUZUKI

truyện ký những kinh nghiệm thiền - thiền luận – daisetz teitaro suzuki

“Này các nhân giả: Hãy đi cho trọn lối tham thiền. Giả sử tôi không bị bịnh ở Trùng Khánh, cuộc đời của tôi lẽ ra đã trôi xuôi. Cần thiết phải gặp một vị thầy thật là sáng suốt. Hãy xem cổ nhân đã dốc lòng hăng hái và bền...

CHỦ ĐÍCH CỦA THỰC HÀNH NIỆM PHẬT - THIỀN LUẬN – DAISETZ TEITARO SUZUKI

chủ đích của thực hành niệm phật - thiền luận – daisetz teitaro suzuki

Phải thức tỉnh một trạng thái ý thức nào đó trong lòng mình nhờ đó chúng ta có thể đứng vững trong niềm tin của mình. Suy luận, học hỏi các kinh điển, hay nghe các minh sư giảng pháp sẽ không khơi dậy ý thức này. Lịch sử của các...

NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA THIỀN - THIỀN VÀ TÂM PHÂN HỌC - DAISETZ TEITARO SUZUKI, ERICH FROMM & RICHARD DE MARTINO

những nguyên tắc của thiền - thiền và tâm phân học - daisetz teitaro suzuki, erich fromm & richard de martino

Trong những trang trên tôi đã phác họa vắn tắt về tâm phân học của Freud và sự nối tiếp của nó trong tâm phân học nhân bản. Tôi đã bàn luận kiếp nhân sinh và cái vấn đề nó đề ra; bản chất của chính hữu được định nghĩa như...

TRÍ VÀ BI TRONG THẾ GIỚI HOA NGHIÊM - CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT - DAISETZ TEITARO SUZUKI

trí và bi trong thế giới hoa nghiêm - cốt tủy của đạo phật - daisetz teitaro suzuki

Nguồn năng lực kích động pháp giới sự sự vô ngại là Tâm Đại Bi. Dưới tác động ấy, cái tôi nổ tung tràn lan ngoài giới hạn, và trở thành những cái tôi khác. Trái tim ấy giống như một thiên thể sáng ngời, tỏa ánh sáng vô biên...