• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Daisetz Teitaro Suzuki
THUỜNG ĐỀ BỒ TÁT (Sadàparudita) - THIỀN LUẬN –QUYỂN TRUNG
311
“Tất cả các Pháp đều như mộng, hư vọng. Nhưng vì phàm ngu...
TRÍ VÀ BI TRONG THẾ GIỚI HOA NGHIÊM - CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT - DAISETZ TEITARO SUZUKI
3,183
Nguồn năng lực kích động pháp giới sự sự vô ngại là Tâm...