• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Daisetz Teitaro Suzuki
NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH KINH NGHIỆM THIỀN
264
Từ những điển hình trên đây, được lựa chọn tùy hứng trong...
THUỜNG ĐỀ BỒ TÁT (Sadàparudita)
197
“Tất cả các Pháp đều như mộng, hư vọng. Nhưng vì phàm ngu...
SỰ HUYỀN DIỆU CỦA NIỆM PHẬT VÀ XƯNG DANH
253
Người ta có hiểu ngay rằng không tín thì không thể có vãng...
TRUYỆN KÝ NHỮNG KINH NGHIỆM THIỀN
170
“Này các nhân giả: Hãy đi cho trọn lối tham thiền. Giả sử...
CHỦ ĐÍCH CỦA THỰC HÀNH NIỆM PHẬT
216
Phải thức tỉnh một trạng thái ý thức nào đó trong lòng mình...
NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA THIỀN
756
Trong những trang trên tôi đã phác họa vắn tắt về tâm phân...
TRÍ VÀ BI TRONG THẾ GIỚI HOA NGHIÊM
1,200
Nguồn năng lực kích động pháp giới sự sự vô ngại là Tâm...