• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Daisetz Teitaro Suzuki
TRÍ VÀ BI TRONG THẾ GIỚI HOA NGHIÊM
99
Nguồn năng lực kích động pháp giới sự sự vô ngại là Tâm Đại Bi. Dưới tác động ấy, cái tôi nổ tung tràn lan...