• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Daisetz Teitaro Suzuki
TRÍ VÀ BI TRONG THẾ GIỚI HOA NGHIÊM
231
Nguồn năng lực kích động pháp giới sự sự vô ngại là Tâm...