• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Havard Business Review Press
Kể Chuyện Khiến Mọi Người Cảm Động
90
Thuyết phục được người khác là phần quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh. Bạn phải thuyết phục được khách...