• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • HT. Thích Thánh Nghiêm
MỜ RỘNG CÕI LÒNG, VƯỢT QUA SỰ RÀNG BUỘC CỦA HOÀN CẢNH
309
Một người có tấm lòng rộng mở sẽ không bao giờ nghĩ rằng tất cả mọi việc đều “đã chấm dứt”, họ chỉ...
PHẢI CHĂNG BẠN ĐANG LẤY KHỔ LÀM VUI?
260
 Thực ra, về cơ bản, niềm vui sướng, hạnh phúc nói trên khác với hạnh phúc “lìa khổ được vui” mà Phật giáo...