• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Jean Smith
SỰ HỢP NHẤT GIỮA “CHỈ” VÀ “QUÁN”
167
“Chỉ” và “quán” là hai mặt âm dương của thiền định...