• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Kunjed Gyalpo
NHỮNG GIÁO LÝ PHÁT LỘ THẬT TÁNH
614
Hãy nghe, đại nhân! Từ bản tánh toàn thể và thanh tịnh của ta...
BẢN TÁNH CỦA TÂM
251
CLEMENTE Từ sơ thủy, thể trạng thật của tâm người ta và của...