Tác giả: Kunjed Gyalpo

CHƯƠNG VỀ LOẠI BỎ NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM THUỘC LỆCH HƯỚNG VÀ CHƯỚNG NGẠI - NGUỒN TỐI THƯỢNG: TANTRA CĂN BẢN CỦA DZOCHEN SEMDE KUNJED GYALPO – CHÖGYAL NAMKHAI NORBU – ADRIANO CLEMENTE

chương về loại bỏ những khuyết điểm thuộc lệch hướng và chướng ngại - nguồn tối thượng: tantra căn bản của dzochen semde kunjed gyalpo – chögyal namkhai norbu – adriano clemente

Hãy nghe, đại nhân! Ta được gọi là “thể trạng toàn thiện” bởi vì mọi sự được chứa trong ta. Ta được gọi là “nguồn” bởi vì vị thầy, giáo lý, và đệ tử sanh khởi từ ba bản tánh của ta.

NHỮNG GIÁO LÝ PHÁT LỘ THẬT TÁNH - NGUỒN TỐI THƯỢNG: TANTRA - KUNJED GYALPO – CHÖGYAL NAMKHAI NORBU – fADRIANO CLEMENTECĂN BẢN CỦA DZOCHEN SEMDE

những giáo lý phát lộ thật tánh - nguồn tối thượng: tantra - kunjed gyalpo – chögyal namkhai norbu – fadriano clementecăn bản của dzochen semde

Hãy nghe, đại nhân! Từ bản tánh toàn thể và thanh tịnh của ta biểu lộ ba chiều kích, toàn thiện một cách tự phát và không nỗ lực, đó là cốt lõi của tất cả các bậc Giác ngộ.

BẢN TÁNH CỦA TÂM - NGUỒN TỐI THƯỢNG - KUNJED GYALPO

bản tánh của tâm - nguồn tối thượng - kunjed gyalpo

CLEMENTE Từ sơ thủy, thể trạng thật của tâm người ta và của tất cả những hiện tượng biểu lộ cho tri giác là một sự đơn nhất, thế nên chớ tán thành những tư tưởng của những người theo những thừa nhân và quả.