• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Milarepa
THIỀN ĐỊNH
190
Thầy thấu hiểu rằng mọi sự của sinh tử và của niết bàn...
MILA GẶP GỠ MỘT THIỀN GIẢ
112
Dầu cho tên gọi và danh tiếng là vĩ đại, Nhưng khi gặp hình...
MILAREPA - BÀI CA CON NGỰA PHI CỦA MỘT THIỀN GIẢ
223
Tôi cho nó dây da quanh đầu của khí prana để lao động Khi...
SỰ CHỨNG NGHIỆM TRONG THIỀN
432
“Nếu một thiền giả sợ phải ở nơi ẩn cư núi non, người...
BÀI CA BA CÂY ĐINH CỦA MILAREPA
522
Bài ca ba cây đinh được đóng bắt đầu với sự cầu xin ban...
XOAY CƯ XỬ HÀNG NGÀY VÀO MỘT THỰC HÀNH
566
Cha già của con Milarepa, ta Đôi khi ngủ và trong khi ngủ ta thiền...
TRƯỚC KHI GIÁC NGỘ - ĐẠO CA MILAREPA
873
Người nói: “Trước khi Giác Ngộ, Tâm-thức luôn luôn chạy...