• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Milarepa
XOAY CƯ XỬ HÀNG NGÀY VÀO MỘT THỰC HÀNH
156
Cha già của con Milarepa, ta Đôi khi ngủ và trong khi ngủ ta thiền...
TRƯỚC KHI GIÁC NGỘ - ĐẠO CA MILAREPA
370
Người nói: “Trước khi Giác Ngộ, Tâm-thức luôn luôn chạy...