• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Milarepa
TRƯỚC KHI GIÁC NGỘ - ĐẠO CA MILAREPA
197
Người nói: “Trước khi Giác Ngộ, Tâm-thức luôn luôn chạy bên trong Bị nhốt trong mù quáng lầm lẫn Là nguồn của...