• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Namkhai Norbu Rinpoche
NHỮNG GIÁO LÝ PHÁT LỘ THẬT TÁNH
154
Hãy nghe, đại nhân! Từ bản tánh toàn thể và thanh tịnh của ta...