Từ khóa: nhà lãnh đạo
MỐI QUAN HỆ CÀNG SÂU SẮC TINH THẦN LÃNH ĐẠO CÀNG MẠNH MẼ
103
Ông ngừng lại ngửi một đóa hồng rồi tiếp tục, “Đừng làm con khủng long! Anh sẽ bị tiêu diệt.” Ông nói tiếp,...