• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Taitetsu Unno
ĐẠI DƯƠNG BỔN NGUYỆN - THÂN LOAN THÁNH NHÂN
99
@ Chướng ngại xấu xa trở thành chất thể của công đức, Như trường hợp của băng và nước. Băng càng nhiều thì...
DI SẢN LỊCH SỬ
427
Trường phái mới nổi trội nhiều mặt so với những truyền thống có trước nó, đặc biệt trong cách hòa nhập với...