• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Bạt Đội
GỞI MỘT NGƯỜI HỌC THIỀN
172
Nếu bây giờ ông đình chỉ cái hiểu qua danh và tướng, và nghi ngờ mãnh liệt ở chỗ mà ông không thể đặt tên cho...