Tác giả: Thiền Sư Bạt Đội

GIỮ GIỚI -THIỀN SƯ NHẬT BẢN BẠT ĐỘI (1327-1387) - THẤY THẲNG NHẤT TÂM

giữ giới -thiền sư nhật bản bạt đội (1327-1387) - thấy thẳng nhất tâm

“Những giới luật là một con đường tắt để vào cửa Phật. Chúng là tường và hào chặn sáu tên giặc, thành trì bảo vệ Pháp bảo. Nếu thành trì không bảo đảm, nó sẽ bị kẻ thù hủy hoại: sanh và tử. Và ông sẽ phải hổ thẹn...

A DI ĐÀ PHẬT VÀ TỊNH ĐỘ - Thiền Sư Nhật Bản Bạt Đội (1327 - 1387)

a di đà phật và tịnh độ - thiền sư nhật bản bạt đội (1327 - 1387)

Nếu người ta thực sự thấy nguồn gốc của tâm họ, họ sẽ quên sự bám níu vào hiện hữu hiện tượng, và Phật tánh sẽ lộ diện. Đây là điều ám chỉ đức Phật là ‘Bậc Pháp Vương đã hủy diệt hiện hữu hiện tượng’. Đây...

GỞI MỘT NGƯỜI HỌC THIỀN

gởi một người học thiền

Nếu bây giờ ông đình chỉ cái hiểu qua danh và tướng, và nghi ngờ mãnh liệt ở chỗ mà ông không thể đặt tên cho sự vật cũng không thể thâm nhập ý nghĩa của chúng, và như người đã chết một cái chết lớn, ông dừng lại sự chuyển...