• Tác Giả
  • Thiền Sư Diên Thọ
NIỆM PHẬT TỤNG KINH CÓ MƯỜI LOẠI CÔNG ĐỨC
273
1. Hay diệt trừ ngủ nghỉ. 2. Thiên ma kinh sợ. 3. Âm thanh...
LẤY PHÁP GÌ TU ĐẠO
168
Sớ nói: “Không Phật chẳng phải là không có Phật, không chúng...