Tác giả: Thiền Sư Diên Thọ

SỰ NHÂN LÝ MÀ THÀNH LẬP, LÝ NHÂN SỰ MÀ TỎ BÀY - VẠN THIỆN ĐỒNG QUY TẬP – QUYỂN 1

sự nhân lý mà thành lập, lý nhân sự mà tỏ bày - vạn thiện đồng quy tập – quyển 1

“Nhất tâm bao hàm vạn pháp, không chỉ một niệm quán tưởng Phật phát xuất từ tâm mình, ngay cả vạn hạnh Bồ Tát, Thể và Dụng của quả Phật cũng đều không rời tâm, đồng thời cũng đều do tâm này mà phá trừ sự sai lầm vọng...

NIỆM PHẬT TỤNG KINH CÓ MƯỜI LOẠI CÔNG ĐỨC - VẠN THIỆN ĐỒNG QUY TẬP – QUYỂN 1

niệm phật tụng kinh có mười loại công đức - vạn thiện đồng quy tập – quyển 1

1. Hay diệt trừ ngủ nghỉ. 2. Thiên ma kinh sợ. 3. Âm thanh vang khắp mười phương. 4. Ba đường ác dừng đau khổ. 5. Tiếng bên ngoài không xâm nhập. 6. Khiến tâm không tán loạn. 7. Dũng mãnh tinh tấn. 8. Chư Phật hoan hỷ. 9....

LẤY PHÁP GÌ TU ĐẠO - TÔNG CẢNH LỤC - THIỀN SƯ DIÊN THỌ

lấy pháp gì tu đạo - tông cảnh lục - thiền sư diên thọ

Sớ nói: “Không Phật chẳng phải là không có Phật, không chúng sinh chẳng phải là không có chúng sinh, đó là quét sạch dấu vết trước kia, vì chúng sinh mê nên nói tức tâm tức Phật, đã không có chúng sinh thì đâu từng có Phật ?”