Tác giả: Thiền Sư Hám Sơn

PHÁP NGỮ CỦA HÁM SƠN THIỀN SƯ  - CHANG CHEN – CHI - TRÍCH THIỀN ĐẠO TU TẬP - Như Hạnh dịch

pháp ngữ của hám sơn thiền sư  - chang chen – chi - trích thiền đạo tu tập - như hạnh dịch

“Các hành giả vô minh không biết Chân lý, chấp trước cái “tâm linh tuyệt đối” tưởng tượng, mà thật ra là căn do khiến họ trôi lăn trong luân hồi từ thời vô thủy. Chỉ những kẻ ngu mới gọi cái tâm linh tuyệt đối chấp trước...

PHÁP NGỮ DẠY CƯ SĨ DUNG NGỌC - TRÍCH “MỘNG DU TẬP” - THIỀN SƯ HÁM SƠN

pháp ngữ dạy cư sĩ dung ngọc - trích “mộng du tập” - thiền sư hám sơn

Lúc tôi ở am Tam Nhất, có cư sĩ Vương Dung Ngọc ở Hóa Châu đến thưa rằng: - Đệ tử tâm hướng về đạo đã lâu mà chí chưa được chuyên nhất. Con nghĩ rằng sống phải có danh giáo, lấy trung hiếu làm đầu, thẹn mình chưa được...