• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Hám Sơn
PHÁP NGỮ DẠY CƯ SĨ DUNG NGỌC
681
Lúc tôi ở am Tam Nhất, có cư sĩ Vương Dung Ngọc ở Hóa Châu...