Tác giả: Thrangu Rinpoche

TÍNH KHÔNG THỂ TÁCH RỜI CỦA CÁC PHẨM TÍNH - Trích “LUẬN PHẬT TÍNH” (UTTARA – TANTRA)  - Thrangu Rinpoche luận giải

tính không thể tách rời của các phẩm tính - trích “luận phật tính” (uttara – tantra)  - thrangu rinpoche luận giải

ính bất khả phân ly của bốn phẩm tính này tương tự như mặt trời và ánh sáng của mặt trời bởi vì người ta không thể có cái này mà không có cái kia

ÁP DỤNG THEO THỨ LỚP NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA CON ĐƯỜNG BỒ TÁT - HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN - THRANGU RINPOCHE

áp dụng theo thứ lớp những giai đoạn của con đường bồ tát - hiện quán trang nghiêm luận - thrangu rinpoche

Trong nghiên cứu Bát nhã ba la mật của chúng ta, chúng ta chuyển qua chủ đề chính thứ sáu của cuốn sách. Các bạn nhớ chủ đề thứ tư đến chủ đề chánh thứ tám của cuốn sách là bốn chủ đề về áp dụng. Chủ đề thứ sáu này nói...

CON ĐƯỜNG CỦA NỐI KẾT VÀ PHẬT TÁNH - THRANGU RINPOCHE - HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN

con đường của nối kết và phật tánh - thrangu rinpoche - hiện quán trang nghiêm luận

Đã khai triển Bồ đề tâm (điều kiện 1) và đã thực hành những lời dạy (điều kiện 2), chúng ta đến con đường thứ hai, con đường của nối kết (Bốn Gia hạnh vị), như một kết quả của thiền định của chúng ta. Điều kiện thứ ba...

NHỮNG LỖI LẦM TRONG VIỆC TRI GIÁC BẢN TÁNH CỦA TÂM - Trích “NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU CỦA ĐẠI ẤN NHÌN THẲNG TÂM” – KHENCHEN THRANGU RINPOCHE - Ban dịch thuật Thiện Tri Thức – NXB Thiện Tri Thức 2014

những lỗi lầm trong việc tri giác bản tánh của tâm - trích “những điểm thiết yếu của đại ấn nhìn thẳng tâm” – khenchen thrangu rinpoche - ban dịch thuật thiện tri thức – nxb thiện tri thức 2014

Một trong những cái này là nghĩ rằng thiền chỉ - trạng thái an bình đơn giản của tâm nghỉ ngơi – là cách thể hiện hữu của tâm

TỰ-GIẢI THOÁT QUA THẤY VỚI TÁNH GIÁC TRẦN TRỤI - PADMASAMBHAVA - BÌNH GIẢNG BỞI VAJRANATHA

tự-giải thoát qua thấy với tánh giác trần trụi - padmasambhava - bình giảng bởi vajranatha

Khi con được đưa vào như vậy qua phương pháp cực kỳ mạnh mẽ này để đi vào thực hành, (Con trực tiếp khám phá) rằng tánh giác tự thân trực tiếp tức thời của con chính là cái này (và không cái gì khác),

NĂM CON ĐƯỜNG (Skt. pancamarga) - HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN

năm con đường (skt. pancamarga) - hiện quán trang nghiêm luận

Năm con đường này được đề cập nhiều lần trong Hiện quán trang nghiêm luận. 1. Con đường tích tập (Skt. sambhara – marga) Trên con đường này hành giả thực hành bốn nền tảng của chánh niệm và thực hành cái cần nhận lấy và cái...

KHUYẾT ĐIỂM TRONG THAM THIỀN KHÔNG ĐÚNG - TRÍCH NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU CỦA ĐẠI ẤN NHÌN THẲNG TÂM - KHENCHEN THRANGU RINPOCHE

khuyết điểm trong tham thiền không đúng - trích những điểm thiết yếu của đại ấn nhìn thẳng tâm - khenchen thrangu rinpoche

Những lỗi lầm trở nên càng lúc càng vi tế hơn. Một lỗi lầm nữa là nghĩ rằng tham thiền về đại ấn chỉ đơn giản là một trạng thái trong đó vắng mặt tư tưởng. Thiền giả có thể khám phá không gian trung gian giữa sự tiêu tan của...