• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thrangu Rinpoche
KHUYẾT ĐIỂM TRONG THAM THIỀN KHÔNG ĐÚNG
322
Những lỗi lầm trở nên càng lúc càng vi tế hơn. Một lỗi lầm...