• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Chogyam Trungpa
Vết Thương Vũ Trụ
141
Mặc dù chúng ta có thể cảm thấy như thể chúng ta được che chắn bằng một tấm khiên đúc bằng gang, có một điểm...
BẢN TÁNH KIM CƯƠNG
661
Chúng ta cần hiểu ý niệm “chói sáng” trong Kim Cương thừa khác với ý niệm tinh quang (clear light) được diễn tả trong...
SỰ THỰC HÀNH CHÍNH YẾU LÀ TU HÀNH BỒ ĐỀ TÂM
433
Nguyên lý Bồ đề tâm tối hậu hay tuyệt đối được căn cứ trên sự phát triển của bố thí ba la mật, nó được...