• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Deepak Chopra
SỐNG TRONG HIỆN TẠI
127
Để cảm nhận được một xúc cảm đầy đủ, để trải nghiệm và rồi giải phóng nó, thì phải ở hiện tại, thời...