• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • John C. Maxwell
TƯ DUY ĐỒNG ĐỘI - JOHN C. MAXWELL - 17 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG LÀM VIỆC NHÓM
212
Nếu giá trị của bạn đồng nhất với giá trị của nhóm, giá...
NGUYÊN TẮC TẦM QUAN TRỌNG
767
 Truyền thống làm việc nhóm đã làm nên lịch sử và văn hoá...