• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • John C. Maxwell
ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI ẢNH HƯỞNG
255
Những người ảnh hưởng có thể làm được những việc mà...
NGUYÊN TẮC ĐỒNG NHẤT
601
Tất cả chúng ta đều từng thấy những nhóm có mục tiêu chung...
TƯ DUY ĐỒNG ĐỘI - JOHN C. MAXWELL - 17 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG LÀM VIỆC NHÓM
1,476
Nếu giá trị của bạn đồng nhất với giá trị của nhóm, giá...
NGUYÊN TẮC TẦM QUAN TRỌNG
2,536
 Truyền thống làm việc nhóm đã làm nên lịch sử và văn hoá...