• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • John C. Maxwell
NGUYÊN TẮC ĐỒNG NHẤT
333
Tất cả chúng ta đều từng thấy những nhóm có mục tiêu chung...
TƯ DUY ĐỒNG ĐỘI - JOHN C. MAXWELL - 17 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG LÀM VIỆC NHÓM
812
Nếu giá trị của bạn đồng nhất với giá trị của nhóm, giá...
NGUYÊN TẮC TẦM QUAN TRỌNG
1,653
 Truyền thống làm việc nhóm đã làm nên lịch sử và văn hoá...