• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • John C. Maxwell
NGUYÊN TẮC TẦM QUAN TRỌNG
199
 Truyền thống làm việc nhóm đã làm nên lịch sử và văn hoá của nước Mỹ. Tinh thần đồng đội, hướng đến một...