• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Jonah Berger
TÂM LÝ HỌC CỦA SỰ BẮT CHƯỚC
469
Hãy tưởng tượng bạn đang ở một thành phố xa lạ. Bạn đang...
HỌC HỎI TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN
778
Những câu chuyện là một nguồn kiến thức văn hóa quan trọng...
HƠN CẢ TIỀN BẠC - JONAH BERGER - HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN
717
Thông tin hữu ích là một dạng khác của Giá trị Thực tế....