• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Jonah Berger
HƠN CẢ TIỀN BẠC - JONAH BERGER - HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN
64
Thông tin hữu ích là một dạng khác của Giá trị Thực tế. Giúp đỡ người khác làm những thứ họ muốn làm, hay khích...