• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Jonah Berger
HỌC HỎI TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN
225
Những câu chuyện là một nguồn kiến thức văn hóa quan trọng...
HƠN CẢ TIỀN BẠC - JONAH BERGER - HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN
249
Thông tin hữu ích là một dạng khác của Giá trị Thực tế....