• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Longchenpa
CHỦ ĐỀ ĐÍCH THỰC
178
nên xác quyết có hai phần: (1) xác quyết cái gì xuất hiện là...