PHẦN MỞ ĐẦU - QUYỂN 1

PHẦN MỞ ĐẦU - QUYỂN 1

PHẦN MỞ ĐẦU - QUYỂN 1

KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI

-----oo0oo-----

Như vầy tôi nghe: Một thời Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng với chúng Đại Tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là bậc vô lậu Đại A La Hán, Phật tử trú trì, khéo vượt các cõi, ở các cõi nước, thành tựu uy nghi. Theo Phật chuyển pháp luân, khéo kham lãnh di chúc của Phật. Giới luật tinh nghiêm, làm mô phạm cho ba cõi. Ứng thân vô lượng để độ thoát chúng sanh tột đời vị lai khỏi các ràng buộc cõi trần.

Các vị là Đại trí Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Đại Câu Hy La, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ni Sa Đà…làm thượng thủ. Lại có vô lượng các bậc Bích Chi vô học và hàng sơ phát tâm cùng đến chỗ Phật. Nhằm ngày các vị tỳ kheo mãn hạ tự tứ. Các Bồ tát trong mười phương đến, xin giải quyết tâm nghi, đồng kính phụng Đức Từ Nghiêm thỉnh cầu nghĩa thâm mật.

Bấy giờ Như Lai trải toà ngồi an nhiên, vì trong hội chúng tuyên bày nghĩa thâm áo. Chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có. Tiếng Phật như tiếng chim Ca lăng tần già khắp mười phương cõi. Hằng sa Bồ tát đến nhóm họp nơi đạo tràng. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ.

Mở đầu, kinh giới thiệu bậc đạo sư, thông điệp, thính chúng, quang cảnh và thời gian.

-----oo0oo-----

Trích: "Kinh Lăng Nghiêm - Hành Giải"

Dịch và giảng giải: Đương Đạo

NXB Thiện Tri Thức-2016

Ảnh: Nguồn internet

Bài viết mới nhất
GẠN HỎI CÁI TÂM
12
Phật bảo: Lành thay, A Nan! Các ông phải biết: tất cả chúng...
CHẤP TÂM Ở TRONG THÂN
13
A Nan, ông cũng như vậy. Tâm linh của ông sáng tỏ rõ biết tất...
CẢM THỨC ~ SỰ NHẬN BIẾT
43
Phần hai. Với hy vọng rằng giờ đây tôi đã làm lung lay những...
TIÊU TRỪ MÊ LẦM TRÊN CON ĐƯỜNG
34
Có hai cấp độ của Bồ đề tâm, tương đối và tối hậu. Cái...
DUYÊN KHỞI CỦA KINH
28
Ba pháp Xa ma tha (Chỉ), Tam ma bát đề (Quán) và Thiền na (Chỉ...
KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI
46
A Nan thấy Phật, đảnh lễ khóc lóc, hối hận từ vô thủy...
DILGO KHYENTSE RINPOCHE
37
Khyentse Rinpoche sinh năm 1910, là con trai thứ tư của gia đình Dilgo...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC
47
“Có mặt ở đó, tôi yêu cầu được xem tài liệu đó. Cái séc...
PHẨM TU TẬP ĐÚNG THỨ BA
95
Nầy Xá Lợi Phất! Như ngã chúng sanh thọ giả, mạng giả, sanh...
GIỮ LIÊN LẠC VỚI CƠ THỂ
75
Thỉnh thoảng, cơ thể có thể xử lý thông tin trước khi trí óc...