• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Richard Paul
CẨM NANG TƯ DUY ĐẠO ĐỨC
212
Ta có thể kiểm tra các giả định của mình trước khi đi đến các kết luận. Ta có thể xác định liệu có cần xem xét...