• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Shamar Rinpoche
SỰ KHAI TRIỂN CỦA TRÍ BỔN NGUYÊN
151
Sự lầm lẫn, rối loạn của tâm đã sạch, nó khám phá hiện...