Từ khóa: Thoát khỏi sân giận
TÂM BI
65
Trạng thái của tâm bi, một sự rúng động của con tim, bao giờ...