• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Gampopa
MƯỜI ĐIỀU CẦN THIẾT
365
Sự kiên định trong tánh Như là cần thiết, như một con quạ...
MƯỜI ĐIỀU PHẢI NƯƠNG TỰA
602
Hãy nương dựa vào những người đồng hành vững vàng an lập...
MƯỜI ĐIỀU KÍCH ĐỘNG
785
Trong những tác phẩm của ngài, Gampopa nói rằng những người...
MƯỜI HAI ĐIỀU CẦN THIẾT GAMPOPA - NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA GAMPOPA
738
Những giáo huấn của một vị guru cho phép người ta vượt qua...