Tác giả: Gampopa

TĂNG CƯỜNG LÒNG SÙNG MỘ TRONG TÂM MÌNH: CẦU GỌI CÁC GURU TỪ NƠI XA - NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA GAMPOPA

tăng cường lòng sùng mộ trong tâm mình: cầu gọi các guru từ nơi xa - những giáo huấn của gampopa

Hỡi bậc Guru, xin nghĩ đến con.

TỪ VÀ BI - GAMPOPA - TRÀNG NGỌC GIẢI THOÁT

từ và bi - gampopa - tràng ngọc giải thoát

Khi người ta đã hoàn toàn tịnh hóa sự tự yêu quý mình hay cắt đứt sợi dây xích của sự tự yêu quý, khi từ những chiều sâu của tâm thức, người ta mong muốn tất cả những chúng sanh thoát khỏi khổ, bấy giờ người ta hoàn toàn thực...

CON ĐƯỜNG ĐẦY ĐỦ ĐƠN NHẤT - GAMPOPA

con đường đầy đủ đơn nhất - gampopa

Hãy nhận biết bất kỳ cái gì xảy ra như là tự tâm bạn và tu hành sự tỉnh giác của bạn trong sự nhận biết ấy.

SỰ HOÀN THIỆN CỦA GIỮ GIỚI - GAMPOPA - TRÀNG NGỌC GIẢI THOÁT

sự hoàn thiện của giữ giới - gampopa - tràng ngọc giải thoát

Người ta sẽ giữ giới để an lập chúng sanh trong Phật quả. Người ta sẽ giữ giới để làm lợi lạc và đem hạnh phúc lại cho tất cả chúng sanh.

SỰ HOÀN THIỆN CỦA BỐ THÍ - GAMPOPA - TRÀNG NGỌC GIẢI THOÁT

sự hoàn thiện của bố thí - gampopa - tràng ngọc giải thoát

Lại nữa, người thực hành bố thí có thể làm lợi lạc cho những người khác. Với bố thí người ta có thể nhóm họp những người tu hành rồi đặt để họ vào trong Pháp quý báu.

PHẬT TÁNH - GAMPOPA - TRÀNG NGỌC GIẢI THOÁT

phật tánh - gampopa - tràng ngọc giải thoát

Chúng ta cần đạt giác ngộ vô thượng bằng cách giải thoát chúng ta khỏi trạng thái mê lầm của sanh tử. Nhưng liệu những người thấp kém như chúng ta có thể thành tựu giác ngộ dù có cố gắng? Tại sao chúng ta sẽ không thể đạt đến...

MƯỜI CÁCH TỰ TẠO THÀNH TAI HỌA CHO CHÍNH MÌNH - NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA GAMPOPA

mười cách tự tạo thành tai họa cho chính mình - những giáo huấn của gampopa

(7) Không để ý những lời khuyên dạy của vị Guru thiêng liêng hay của những bậc Chiến Thắng thì cũng giống như một vị vua cai trị hời hợt không biết gì về quần thần của mình, và đó là sự tự tạo thành tai họa cho chính mình.

MƯỜI ĐIỀU CẦN THIẾT - NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA GAMPOPA VÒNG HOA QUÍ BÁU CỦA CON ĐƯỜNG TỐI THƯỢNG

mười điều cần thiết - những giáo huấn của gampopa vòng hoa quí báu của con đường tối thượng

Sự kiên định trong tánh Như là cần thiết, như một con quạ đậu trên cột buồm của một con tàu giữa đại dương (nó không thể bay đi đâu khác mà không chết trong biển cả sanh tử).

MƯỜI ĐIỀU PHẢI NƯƠNG TỰA - NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA GAMPOPA

mười điều phải nương tựa - những giáo huấn của gampopa

Hãy nương dựa vào những người đồng hành vững vàng an lập có những quan điểm và thực hành như của con. Hãy nương dựa vào sự điều độ và nhớ trong tâm những tai hại của những đồ dùng nhu yếu. Hãy nương dựa vào những lời dạy...

MƯỜI ĐIỀU KÍCH ĐỘNG - Gampopa

mười điều kích động - gampopa

Trong những tác phẩm của ngài, Gampopa nói rằng những người đời sau có niềm tin mãnh liệt vào ngài, nghiên cứu những bản văn trên cũng như được những lời dạy trực tiếp từ ngài. Ngài nói dầu những đệ tử tương lai không có dịp...