KINH LĂNG NGHIÊM

KINH LĂNG NGHIÊM

KINH LĂNG NGHIÊM – QUYỂN 7

CHÚ LÀM LỢI LẠC CHO CÁ NHÂN VÀ ĐẤT NƯỚC

–––––o0o–––––

Lại nữa, A Nan, nếu có người nữ chưa sanh con trai con gái, muốn cầu có thai, nếu hay chí tâm nhớ niệm chú này, hoặc đeo trên người chú Tát Đát Đa Bát Đát Ra này, bèn sanh con trai con gái trí huệ phước đức. Người cầu sống lâu thì được sống lâu, cầu quả báo mau được viên mãn thì mau được viên mãn. về thân mạng, hình sắc, sức khỏe cũng lại như vậy. Sau khi mạng chung, tùy nguyện vãng sanh nơi mười phương cõi nước, chắc chắn không sanh nơi biên địa hạ tiện huống là các loài hình thù khác.

A Nan, nếu các cõi nước, châu huyện, làng xóm bị đói kém, dịch bệnh, tai nạn hay đao binh đấu tranh và tất cả những chỗ có ách nạn khác, nên viết thần chú này treo ở bốn cửa thành, các tháp, đài cao để cho chúng sanh nơi ấy nghinh đón, cung kính, lễ bái, nhất tâm cúng dường, khiến nhân dân mỗi người đeo trong mình hay cất trong mỗi nhà thì tất cả tai ách thảy đều tiêu diệt.

A Nan, bất cứ chỗ nào có chú này thì thiên, long hoan hỷ, mưa thuận gió hòa, mùa màng sung túc, dân chúng an vui lại cũng trấn giữ tất cả các ác tinh tùy chỗ biến hiện những điều quái lạ khiến tai chướng không khởi, người không bị chết dữ, chết yểu thân thể không vướng xiềng xích, gông cùm, ngày đêm ngủ yên, thường không ác mộng.

A Nan, cõi Ta bà này có tám vạn bốn ngàn tai biến ác tinh, hai mươi tám đại ác tinh đứng đầu, lại có tám đại ác tinh làm chủ, biến hiện nhiều thứ trên đời, gây ra nhiều tai họa dị thường cho chúng sanh. Nếu chỗ nào có thần chú này thì các thứ ấy đều tiêu diệt hết, trong mười hai do tuần làm vòng kết giới thì các tai biến hung dữ không thể nào vào được.

GIÚP NGƯỜI TU HÀNH ĐƯỢC KHAI NGỘ

Thế nên, Như Lai tuyên dạy chú này, để bảo hộ các người tu hành sơ học ở đời vị lai vào được Tam ma địa, thân tâm rỗng rang, được đại an ổn, không bị hết thảy ma, quỷ thần và những oan khiên, nghiệp cũ, nợ xưa từ vô thủy đến khuấy hại.
Ông và các người hữu học trong chúng cùng các người tu hành đời vị lai y như đàn tràng ta dạy y như pháp mà trì giới, gặp được tăng thanh tịnh làm giới chủ để trì tâm chú này mà không sanh nghi hối. Người thiện nam này ngay nơi cái thân cha mẹ sanh ra này mà không được tâm thông thì mười phương Như Lai hóa ra là vọng ngữ.

CÁC HỘ PHÁP PHÁT NGUYỆN BẢO HỘ RỘNG RÃI

Phật dạy lời ấy rồi, vô lượng trăm ngàn Kim Cương trong hội đồng thời ở trước Phật chắp tay đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Như lời Phật dạy chúng con sẽ thành tâm bảo hộ những người tu Giác ngộ như vậy.

Khi ấy Phạm vương và Đế Thích, bốn đại thiên vương cùng ở trước Phật đồng thời đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Quả có người lành tu học như vậy, chúng con sẽ hết lòng chí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện.

Lại có vô lượng đại tướng Dược xoa, các vua La sát, vua Phú đơn na, vua Cưu bàn trà, vua Tỳ xá giá, các đại quỷ vương Tân na, Dạ ca và các quỷ soái cũng ở trước Phật, chấp tay đảnh lễ: Chúng con cũng thệ nguyện hộ trì người ấy khiến tâm Giác ngộ mau được viên mãn.

Lại có vô lượng Thiên tử Nhật Nguyệt, thần gió, thần mưa thần mây, thần sấm, các hàng thần điển, các quan tuần trong năm cùng các quyến thuộc….ở trong hội đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: Chúng con cũng nguyện bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng được vô sở úy.

Lại có vô lượng thần núi, thần biển, hết thảy các loài tinh kỳ đất đai muôn vật, dưới nước, trên đất, trên không và vua thần gió và chư thiên Vô sắc giới, ở trước Như Lai, đồng thời cúi đầu mà bạch Phật rằng: Chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành Giác ngộ, vĩnh viễn không có ma sự.

Bấy giờ, tám vạn bốn ngàn na do tha hằng hà sa câu chi Kim Cương Tạng Vương Bồ tát ở trong đại hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như bọn chúng con, công nghiệp tu hành đã thành giác ngộ từ lâu mà chẳng nhận lấy Niết bàn, thường theo chú này để cứu hộ người chân chánh tu hành tu Tam ma đề trong đời mạt thế.

Bạch Thế Tôn, những người tu tâm cầu chánh định như thế, nếu ở đạo tràng hay lúc kinh hành, cho đến tán tâm dạo chơi nơi hàng xóm, chúng con vẫn thường đi theo hộ vệ người ấy. Giả sử Ma vương Đại tự tại thiên muốn có phương tiện để quấy phá cũng không thể được. Các quỷ thần nhỏ cách xa người này ngoài mười do tuần, trừ phi họ phát tâm thích người tu thiền.

Bạch Thế Tôn, nhũng ác ma như thế hoặc các quyến thuộc của ma muốn đến xâm phạm quấy nhiễu người lành ấy, chúng con sẽ dùng bảo xử đập nát đầu như vi trần, thường khiến cho người ấy tu hành được như nguyện.

–––––o0o–––––

Bài viết mới nhất
​​​​​​​NƠI NÀO CÓ NGUYÊN NHÂN, NƠI ĐÓ CÓ SỰ KẾT THÚC
27
Khi bạn quan sát nó, khi bạn nhận thức về nó, nó sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của mình. Bạn có hiểu không?
CHIẾC MẶT NẠ
16
Không ai có thể sống mãi với chiếc mặt nạ của mình, chỉ có vẻ đẹp tâm hồn thật sự mới có thể làm nên hình...
VÌ SAO BẠN THƯỜNG ĐỀ CAO SỰ HIỂU BIẾT VÀ NĂNG LỰC CỦA BẢN THÂN
25
Bạn hãy ý thức rằng mình thường tự đánh giá quá cao sự hiểu biết của bản thân. Hãy biết nghi ngờ các dự báo,...
GIAI ĐIỆU CHỮA LÀNH CỦA NƯỚC - MASARU EMOTO – BÍ MẬT CỦA NƯỚC
69
Nước dạy chúng ta cách sống, cách tha thứ, cách tin tưởng. Nếu bạn lắng tai nghe các cơ hội trong cuộc đời, ngay lập...
HIỆU ỨNG CON BƯỚM - DANH NGÔN
41
Một cái gì nhỏ như một cái đập cánh của con bướm có thể cuối cùng sanh ra một trận bão ở nửa phần kia của thế...
SỐNG, CHẾT VÀ TÌNH YÊU - NHẬT KÝ KRISHNAMURTI KRISHNAMURTI - TRÒ CHUYỆN VỚI HIỆN THỂ
59
- Sống là gì, thưa bạn? Kể từ thời khắc ta sinh ra cho đến lúc nằm xuống, thì sống là gì?... Ở nơi nào thực sự...
LUẬN TRUNG QUÁN
83
Đã đi không có đi Chưa đi cũng không có đi Lìa đã đi chưa đi Lúc đi không có đi
NHỮNG NIỀM TIN CỐT LÕI
87
Hệ thống các niềm tin trong tâm trí hoạt động như bộ lọc và chỉ cho phép những suy nghĩ phù hợp với những niềm tin...
PHƯƠNG PHÁP THÁO PHANH TRONG TÂM LÝ
52
Nếu bạn đưa ra lí do cho bản thân là "lo lắng vì không biết sẽ bị người khác nghĩ như thế nào", bạn có thể phản...
XÃ HỘI HỌC VỀ HẠNH PHÚC
56
Những người thực hành một tôn giáo sống hạnh phúc hơn và lâu hơn bảy năm so với tuổi thọ trung bình (ở Mỹ). Tại...