Tác giả: Longchen Rabjampa

NỀN TẢNG CỦA NGHIỆP, NỀN TẢNG PHỔ QUÁT VÀ NHỮNG THỨC - LONGCHEN RABJAM - PHẬT TÂM

nền tảng của nghiệp, nền tảng phổ quát và những thức - longchen rabjam - phật tâm

Những nghiệp có căn cứ ở đâu và được chứa giữ ở đâu? Tất cả những nghiệp của cả sanh tử lẫn giác ngộ được đặt nền trên nền tảng phổ quát như là hột giống. Trong kinh Jam-dPal Ye-Shes Dri-ma Med-Pa’i có nói: “Nền tảng phổ...

SỰ QUAN TRỌNG CỦA TU HÀNH QUYẾT LIỆT - LONGCHEN RABJAM - PHẬT TÂM

sự quan trọng của tu hành quyết liệt - longchen rabjam - phật tâm

Rất quan trọng là phải học hỏi và thực hành mãnh liệt. Nếu không thế, chỉ có một vị thầy tốt nhất, con đường sâu thẳm nhất, hay là một đệ tử thông thái cũng chẳng làm được gì và chỉ tạo thêm kiêu mạn trong chính mình và coi...

CHÚNG SANH LANG THANG TRONG SANH TỬ VÌ KHÔNG NHẬN BIẾT DÒNG -PHẬT TÂM - LONGCHEN RABJAM

chúng sanh lang thang trong sanh tử vì không nhận biết dòng -phật tâm - longchen rabjam

Chúng sanh đang lang thang trong sanh tử qua mười hai mắt xích nhân duyên. Từ hai cái không giác ngộ khởi lên sự hình thành (tiến trình cuộc sống) trong sanh tử, từ đó khởi lên tiếp nối thức, sanh sắc v.v…. và họ lang thang mãi trong sanh tử...

CÁI THẤY TỐI THƯỢNG VỀ THỰC TẠI - Longchen Rabjampa

cái thấy tối thượng về thực tại - longchen rabjampa

Bản tánh của tánh Không là tịnh quang, nó thanh tịnh và hiện diện từ thời vô thủy. Mạn đà la của cõi giới tịnh quang thì không tùy thuộc những nhân và duyên. Nó là Pháp thân vốn sẵn, bản tánh thường trụ không nhân duyên của mọi...