• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Longchen Rabjampa
CÁI THẤY TỐI THƯỢNG VỀ THỰC TẠI - Longchen Rabjampa
1,650
Bản tánh của tánh Không là tịnh quang, nó thanh tịnh và hiện...