• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Longchen Rabjampa
CHÚNG SANH LANG THANG TRONG SANH TỬ VÌ KHÔNG NHẬN BIẾT DÒNG
369
Chúng sanh đang lang thang trong sanh tử qua mười hai mắt xích nhân...
CÁI THẤY TỐI THƯỢNG VỀ THỰC TẠI
682
Bản tánh của tánh Không là tịnh quang, nó thanh tịnh và hiện...