PHẨM TU TẬP ĐÚNG THỨ BA

PHẨM TU TẬP ĐÚNG THỨ BA

PHẨM TU TẬP ĐÚNG THỨ BA

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

-----o0o-----

Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: “Lúc thật hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ Tát phải suy nghĩ như thế nầy:

Bồ Tát chỉ có danh tự, Phật cũng chỉ có danh tự, Bát nhã ba la mật cũng chỉ có danh tự, sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng chỉ có danh tự.

Nầy Xá Lợi Phất! Như ngã chúng sanh thọ giả, mạng giả, sanh giả, dưỡng dục giả, tác giả, sử tác giả, khởi giả, sử khởi giả, thọ giả, sử thọ giả, tri giả, kiến giả đều là bất khả đắc tất cả. Vì là bất khả đắc nên rỗng không. Vì rỗng không nên chỉ dùng danh tự để tuyên nói.

Đại Bồ Tát cũng thật hành Bát nhã ba la mật như vậy: Chẳng thấy ngã, chẳng thấy chúng sanh, nhẫn đến chẳng thấy tri giả, kiến giả. Nhữnh danh tự tuyên nói đó cũng chẳng thấy.

Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật như vậy hơn trên tất cả hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật, trừ trí huệ của Phật, do vì tánh không, tác dụng bất khả đắc.

Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát nầy đối với những pháp danh tự cùng chỗ mà danh tự dính đến, tất cả đều bất khả đắc.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát có thể thật hành như vậy đó là thật hành Bát nhã ba la mật.

Ví như số Tỳ Kheo nhiều bằng số tre, lau, mía, mè, lúa, đậu, lùm rừng đầy cả cõi Diêm Phù Đề, tất cả đều có trí huệ như Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, đem tất cả trí huệ ấy muốn so sánh với trí huệ của Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật, thời không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần trăm ngàn ức, nhẫn đến không bằng một phần ví dụ.

Tại sao vậy? Vì dùng trí huệ nầy mà Bồ Tát độ thoát tất cả chúng sanh.

Nầy Xá Lợi Phất! Không nói đến như Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên đầy cõi Diêm Phù Đề, mà ví như đầy cả cõi Đại Thiên, hoặc nhẫn đến đầy cả hằng sa thế giới ở mười phương, đem tất cả trí huệ ấy muốn so sánh với trí huệ của Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật cũng không bằng một phần trăm, nhẫn đến không bằng một phần ví dụ.

Nầy Xá Lợi Phất! “Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật, một ngày tu tập trí huệ hơn trên tất cả hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật”.

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Trí huệ của hàng Thanh Văn, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, trí huệ của hàng Bích Chi Phật, trí huệ của Phật, những trí huệ nầy không sai biệt, không chống trái nhau, đều là vô sanh tánh không. Nếu đã là tánh vô sanh tánh không, chẳng trái nhau thời là không sai khác nhau. Cớ sao đức Thế Tôn lại dạy rằng Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật một ngày tu tập trí huệ hơn trên tất cả hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật?”

Phật nói: “Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật một ngày tu tập trí huệ, tâm niệm rằng: Ta hành đạo trí huệ lợi ích tất cả chúng sanh, ta sẽ dùng nhứt thiết chủng trí biết rõ tất cả pháp, độ thoát tất cả chúng sanh.

-----o0o-----

Trích “Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật”

Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập

Việt Dịch: HT.Thích Trí Tịnh

Viện Phật Học Phổ Hiền Xuất Bản, 1986 (Trọn bộ 3 tập)

 

Bài viết mới nhất
GẠN HỎI CÁI TÂM
12
Phật bảo: Lành thay, A Nan! Các ông phải biết: tất cả chúng...
CHẤP TÂM Ở TRONG THÂN
13
A Nan, ông cũng như vậy. Tâm linh của ông sáng tỏ rõ biết tất...
CẢM THỨC ~ SỰ NHẬN BIẾT
43
Phần hai. Với hy vọng rằng giờ đây tôi đã làm lung lay những...
TIÊU TRỪ MÊ LẦM TRÊN CON ĐƯỜNG
34
Có hai cấp độ của Bồ đề tâm, tương đối và tối hậu. Cái...
PHẦN MỞ ĐẦU - QUYỂN 1
20
Một thời Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng...
DUYÊN KHỞI CỦA KINH
28
Ba pháp Xa ma tha (Chỉ), Tam ma bát đề (Quán) và Thiền na (Chỉ...
KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI
46
A Nan thấy Phật, đảnh lễ khóc lóc, hối hận từ vô thủy...
DILGO KHYENTSE RINPOCHE
37
Khyentse Rinpoche sinh năm 1910, là con trai thứ tư của gia đình Dilgo...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC
47
“Có mặt ở đó, tôi yêu cầu được xem tài liệu đó. Cái séc...
GIỮ LIÊN LẠC VỚI CƠ THỂ
75
Thỉnh thoảng, cơ thể có thể xử lý thông tin trước khi trí óc...