Từ khóa: Thực tại thiền
MỘT NIỆM BẤT GIÁC
218
Như thế, Thiền tông cũng như những tông phái khác của đạo...