Tác giả: Tshogdrug Rangdrol

“CÓ CỌP Ở ĐÂY KHÔNG?” - ĐƯỜNG BAY KIM XÍ ĐIỂU – TSHOGDRUG RANGDROL

“có cọp ở đây không?” - đường bay kim xí điểu – tshogdrug rangdrol

Bây giờ, hãy nghe lần nữa, tất cả các con hoàn hảo may mắn! Nếu gốc rễ tự tâm con không được giải quyết, Bất kỳ thực hành tâm linh nào con làm sẽ không được điểm then chốt. Thí dụ: giống như đặt một cái đích trước...

BA THÂN ĐẦY ĐỦ TRONG RIGPA NỀN TẢNG - ĐƯỜNG BAY KIM XÍ ĐIỂU – TSHOGDRUG RANGDROL

ba thân đầy đủ trong rigpa nền tảng - đường bay kim xí điểu – tshogdrug rangdrol

Bấy giờ tâm của pháp thân nền tảng trở nên biểu lộ Vào lúc ấy quả hiện thực trở nên biểu lộ. Bấy giờ, khi không dao động khỏi không gian của pháp thân, Cả hai loại sắc thân lộ ra như những cầu vồng, Và sự làm lợi...

ÂM THANH LỚN “TÂM” ĐƯỢC NGHE KHẮP NƠI - ĐƯỜNG BAY KIM XÍ ĐIỂU – TSHOGDRUG RANGDROL

âm thanh lớn “tâm” được nghe khắp nơi - đường bay kim xí điểu – tshogdrug rangdrol

Người bình thường gọi nó là “tôi”; Một số tirthika cho nó cái tên “tự ngã”; Những Thanh Văn gọi nó là “vô ngã của con người”; Người theo Duy Tâm cho nó tên “tâm”; Một số gọi nó là “bát nhã ba la mật”; Một...

SÁU CÕI DUY CHỈ LÀ TÂM - ĐƯỜNG BAY KIM XÍ ĐIỂU - TSHOGDRUG RANGDROL – ZHABKAR

sáu cõi duy chỉ là tâm - đường bay kim xí điểu - tshogdrug rangdrol – zhabkar

Chỉ những đứa con của tâm, 

SÁU THỨ VÀ CĂN TỰ GIẢI THOÁT - ĐƯỜNG BAY KIM XÍ ĐIỂU – TSHOGDRUG RANGDROL

sáu thứ và căn tự giải thoát - đường bay kim xí điểu – tshogdrug rangdrol

Bởi vì nó không có nền tảng, trống không, giải thoát một cách bổn nguyên, Ngay khi nó chiếu hiện ra, chớ theo nó Mà hãy tự mình an trụ trong việc để cho nó thư giãn trong chỗ của chính nó trong trạng thái của tâm; Không nghi ngờ...