• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Karma Chagmé
GIÁO LÝ ĐẠI TOÀN THIỆN – ATIYOGA VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN TRAO TRUYỀN
307
Đức Sri Sinha đã giải nghĩa [những giáo lý Đại Toàn Thiện] cho Đức Liên Hoa Sanh, học giả Gyalwa Yeshe Do, và Đức...