Tác giả: Karma Chagmé

MỘT DẪN NHẬP NHỮNG THÍ DỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG - KARMA CHAGMÉ

một dẫn nhập những thí dụ và ý nghĩa của chúng - karma chagmé

Kính lễ đức Quán Thế Âm ! Đây là những giáo huấn thực hành sâu xa của Quán Thế Âm. Đây là một dẫn nhập những thí dụ phối kết với những ý nghĩa của chúng với mục đích nhận diện tự tâm của bạn chính là Pháp thân.

SỰ HIỆN DIỆN TRỌN VẸN CỦA TÁNH GIÁC - KARMA CHAGMÉ - MỘT CON ĐƯỜNG THÊNH THANG TỚI TỰ DO

sự hiện diện trọn vẹn của tánh giác - karma chagmé - một con đường thênh thang tới tự do

Mỗi tư tưởng có bản tánh tự chiếu sáng hay tự tỏa sáng. Sự tự chiếu sáng này là sẵn có trong bản tánh của chính tư tưởng. Nó không phải là cái gì đó được thêm vào tư tưởng ấy. Tại điểm này, trí huệ bổn nguyên thật sự...

GIÁO LÝ ĐẠI TOÀN THIỆN - Một Con Đường Thênh Thang Tới Tự Do - Karma Chagmé

giáo lý đại toàn thiện - một con đường thênh thang tới tự do - karma chagmé

Đức Sri Sinha đã giải nghĩa [những giáo lý Đại Toàn Thiện] cho Đức Liên Hoa Sanh, học giả Gyalwa Yeshe Do, và Đức Vimalamitra. Đức Vimalamitra đi đến Tây Tạng và truyền những giáo lý này tới Đức Nyang Ting-nge-dzin Zangpo, Đức Vairocana, và...