Từ khóa: Trần Cảnh
PHẠM VI CỦA THỨC ẤM - KINH LĂNG NGHIÊM-HÀNH GIẢI - ĐƯƠNG ĐẠO
367
Sự phá trừ năm ấm diễn ra suốt con đường Phật đạo, đặc...
PHẠM VI CỦA SẮC ẤM - KINH LĂNG NGHIÊM-HÀNH GIẢI - ĐƯƠNG ĐẠO
383
Cảnh giới về sắc vừa mới hiện ra, một tâm vi tế về sắc...
PHẠM VI CỦA THỌ ẤM - KINH LĂNG NGHIÊM-HÀNH GIẢI - ĐƯƠNG ĐẠO
310
Ma của thọ ấm là ‘‘ở trong định, bỗng nhiên phát sanh cảm...
PHÂN BIỆT CÁC ẤM MA - KINH LĂNG NGHIÊM-HÀNH GIẢI - ĐƯƠNG ĐẠO
364
Cái tối thì tự nhiên xung khắc, chống lại ánh sáng, các loài...
CÕI TRỜI SẮC GIỚI - KINH LĂNG NGHIÊM-HÀNH GIẢI - ĐƯƠNG ĐẠO
402
Những cõi trời ở trên luôn luôn có ở thế gian này, vì đó là...
VÔ SẮC GIỚI - KINH LĂNG NGHIÊM-HÀNH GIẢI - ĐƯƠNG ĐẠO
513
Tóm lại, dù một cái định ở cấp thấp thì khi xuất định,...
DƯ BÁO - KINH LĂNG NGHIÊM-HÀNH GIẢI - ĐƯƠNG ĐẠO
330
Nghiệp là do tự vọng tưởng mời tới rồi tự lảnh thọ quả...
THẬP ĐỊA - KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI - ĐƯƠNG ĐẠO
576
Con đường Phật giáo là “Các ác chớ làm, các thiện vâng làm,...