• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
CÁI THẤY TỐI THƯỢNG VỀ THỰC TẠI
44
Bản tánh của tánh Không là tịnh quang, nó thanh tịnh và hiện...
MỘT NIỆM BẤT GIÁC
59
Như thế, Thiền tông cũng như những tông phái khác của đạo...
BẢN TÁNH CỦA CHÚNG SANH
49
Thiện nam tử, ví như con mắt bị bịnh màng mắt, nên nhìn không...
GIẢI THÍCH: NHƯ THỊ, NGÃ VĂN, NHẤT THỜI
71
Nếu người mà trong tâm có đức tin thanh tịnh, thì người ấy...
Kinh Pháp Cú – Phẩm Đạo
61
277. “Tất cả hành vô thường ” Với Tuệ, quán thấy...
HAI THỨ CHÂN LÝ
110
Trong sự tiếp cận hai chân lý, phái Duy Thức trình bày cái mà...
ĐỨC TIN NHƯ SỰ TIN CẬY CHÂN THẬT
154
Kinh nghiệm trung tâm của Phật giáo Chân tông được gọi là tín...
KHUYẾT ĐIỂM TRONG THAM THIỀN KHÔNG ĐÚNG
95
Những lỗi lầm trở nên càng lúc càng vi tế hơn. Một lỗi lầm...
TÂM BAO LA NHƯ ĐẠI DƯƠNG
111
Tâm tỏa rộng là tâm không còn cái tôi và không còn bám víu, và...
Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA GIÁO DỤC
144
Một nhân tố khác trong sự vun đắp của kỹ thuật là nó trao...
THIỂU DỤC VÀ TRI TÚC
135
Vả lại, ngày nay nhân loại dang chứng kiến một sự mất quân...
QUÁN CHÚNG SANH - KINH DUY MA CẬT
174
Thiên nữ nói: “Lời nói, văn tự đều là tướng giải thoát....
TRUNG ẤM THIỀN ĐỊNH - NHỮNG GIÁO LÝ PHOWA VÀ BARDO
118
Một khi chúng ta chứng ngộ rằng một hoạt động hoặc kinh...
THỰC HÀNH ĐÚNG PHẬT PHÁP
119
Có đức tin không có nghĩa là rên rỉ, thút thít; mà có nghĩa là...
CHÉP KINH THOÁT KHỔ
153
An Sĩ toàn thư là một bộ sách khuyến thiện từng được Đại...