• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
THẬP HỒI HƯỚNG
15
Hồi hướng có hai, hồi hướng về chúng sanh và hồi hướng về...
TỨ GIA HẠNH
13
Con đường Phật giáo ít nói chứng đắc mà nói đến nhẫn:...
GIÁC NGỘ - THIỀN SƯ TAISEN DESHIMARU - HỎI THIỀN
14
Phần đông người ta sống như người điên thật sự. Họ sống...
NIỀM TIN LÀ CHÌA KHÓA
87
Trên mọi thứ, phải tin rằng bạn có Phật tánh, năng lực tự...
THẬP TRỤ
218
Còn dùng phương tiện, nghĩa là chưa y trên tánh mà tu, cái này...
THẬP HẠNH
67
Chỉ cần một hạnh trong mười hạnh mà đi cho đến tận cùng...
ĐẠI BI VÀ TÁNH KHÔNG TRONG KINH DUY MA CẬT - NGUYỄN THẾ ĐĂNG
76
Và cũng nhờ tánh Không mà lòng bi có thể xuyên suốt qua những...
PHÁP HỘI DŨNG MÃNH THỌ TRƯỞNG GIẢ THỨ HAI MƯƠI TÁM
90
Dầu muốn thân mình sạch Rửa hết cả nước sông Thân...
LÒNG CAN ĐẢM
104
Ở cấp độ Can đảm, năng lượng tâm linh làm thay đổi sâu...
TRÍ TUỆ PHÁT SANH
64
Khi nói rằng Đức Phật dạy nên tách rời tâm ra khỏi thọ,...