• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
PHÁ SẬP HANG ĐỘNG GIẢ DỐI – TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN
22
Khi bạn đang trên đường, chớ có dấn thân dầu chút xíu khảo...
GẠN HỎI CÁI TÂM
19
Phật bảo: Lành thay, A Nan! Các ông phải biết: tất cả chúng...
CHẤP TÂM Ở TRONG THÂN
20
A Nan, ông cũng như vậy. Tâm linh của ông sáng tỏ rõ biết tất...
PHẦN MỞ ĐẦU - QUYỂN 1
20
Một thời Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng...
DUYÊN KHỞI CỦA KINH
28
Ba pháp Xa ma tha (Chỉ), Tam ma bát đề (Quán) và Thiền na (Chỉ...
KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI
46
A Nan thấy Phật, đảnh lễ khóc lóc, hối hận từ vô thủy...
PHẨM TU TẬP ĐÚNG THỨ BA
97
Nầy Xá Lợi Phất! Như ngã chúng sanh thọ giả, mạng giả, sanh...
TỰ TÁNH PHẬT MỘT THỂ BA THÂN
134
Thiện tri thức! Đã quy y Tam Bảo chính mình rồi mỗi mỗi hãy...
Chú thích
115
Sư chói sáng như những biểu lộ của Pháp sâu xa và rộng lớn,...
Thuật ngữ
88
Tám dấu hiệu tốt lành: Tám biểu tượng truyền thống của sự...
Dòng Đại Toàn Thiện của Nyoshul Khenpo
163
Trong giây phút ấy, xích xiềng của sự bám chấp nhị nguyên...
THẾ NÀO LÀ NHỮNG TAM MUỘI?
124
Phổ trang nghiêm pháp giới tam muội, phổ chiếu nhứt thiết tam...
Ý Nghĩa Thiết Yếu
191
Nền tảng của sự thực hành là bốn chuyển hướng của tâm,...